Despre noi

PREZENT! Stimularea participãrii la formarea continuã a angajatilor aflati în situatie de risc pe piata muncii – informare, constientizare si acces la învãtare de calitate pe parcursul întregii vieti

ÎNVATÃ PENTRU TINE!

Învãtarea permanentã este încã un concept relativ nefamiliar contextului românesc, în ciuda unei mai vechi zicale din mentalul colectiv conform cãreia Omul cât trãieste-nvatã! Într-un moment de dificultate socio-economicã însã, învãtarea devine o necesitate si o responsabilitate pentru mentinerea competitivitãtii individuale.

Cine suntem?

Un grup de parteneri care au dezvoltat împreunã proiectul:

PREZENT! Stimularea participãrii la formarea continuã a angajatilor aflati în situatie de risc pe piata muncii - informare, constientizare si acces la învãtare de calitate

pe parcursul întregii vieti

cu convingerea ca acesta este un prim pas necesar în stimularea interesului public si motivarea angajatilor si angajatorilor pentru participarea la formarea profesionalã continuã a categoriilor de adulti aflati în situatie de risc pe piata muncii.

Observator pentru Dezvoltarea Învãtãrii Permanenete este o organizatie non guvenamentalã care desfãsoarã activitãti de cercetare, evaluare, formare, consultantã si expertizã în domeniul politicilor de promovare si dezvoltare a învãtãrii permanente, la nivel national si international.

TBWA\MERLIN este biroul local al retelei multinationale TBWA, una dintre cele mai renumite si puternice companii de comunicare la nivel global, prezentã în peste 40 de tãri. TBWA asigurã servicii integrate si complete de publicitate pentru campanii de comunicare, de la strategie, creatiesi productie la PRsi evenimente speciale pentru clienti internationalisi locali de renume.

Fundatia pentru Dezvoltarea Societãtii Civile este o organizatie neguvernamentalã, independentã, un purtãtor de cuvânt al sectorului neguvernamental. Viziunea Fundatiei pentru Dezvoltarea Societãtii Civile este aceea a unei societãti civile influentesi autonome, capabile sã rãspundã nevoilor oamenilor.

Gnosos Consult oferã consultantãsi participã în acelasi timp la dezvoltareasi implementarea de proiecte privind dezvoltarea resurselor umane, prin activitãti de cercetare-dezvoltare în domeniulstiintelor socialesi umaniste, servicii de furnizaresi management al fortei de muncã, cursuri de formare profesionalã continuã, etc. Gnosos Consult are de asemenea o vastã retea de experti românisi europeni, care faciliteazã organizarea de schimburi de experientãsi transferul de bune practici din diverse state membre ale Uniunii Europene.

Care sunt obiectivele proiectului nostru?

  1. Identificarea profilurilor categoriilor de angajati aflati în situatie de risc pe piata munciisi a nevoilor specifice de calificaresi recalificare a acestora dintr-o dublã perspectivã: angajatsi angajator;

  2. Captarea interesului public cu privire la beneficiile participãrii la cursuri de formare pe tot parcursul vietiisi impactul pe care aceasta îl poate avea asupra evolutiei profesionale a individului;

  3. Facilitarea accesului angajatorilorsi angajatilor la informatiisi resurse relevante cu privire la oferta de cursuri de calificaresi recalificare, prin corelarea cererii cu oferta de programe de formare;

  4. Crearea unor comunitãti de practici tematice în domeniul elaborãrii strategiilor de formare profesionalã, cu participarea tuturor celor interesati;

  5. Lansarea unei metodologii online de promovare, evaluaresi monitorizare a calitãtiisi impactului programelor de formare asupra evolutiei profesionalesi personale a participantilor;

  6. Elaborarea unor strategii pe termen lung în domeniul formãrii profesionale continue, sustinute de mãsuri concrete de stimulare a participãrii la învãtarea permanentã a categoriilor de adulti aflate în situatii de risc pe piata muncii.

Acest proiect este o premierã pentru Româniasi este dedicat cresteriisanselor pentru un viitor mai bun al calitãtii vietii. Cum? Astfel:

Activitatea 1: Investigatie de teren privind profilurile categoriilor de angajati aflati în situatie de risc pe piata munciisi nevoile specifice de formare continuã ale acestora, din dublã perspectivã: angajat si angajator.

Activitatea 2: Campania media de informaresi constientizare care va viza promovarea învãtãrii permanente în rândul grupurilor tintã ale proiectuluisi va lansa invitatia cãtre utilizarea portalului.

Activitatea 3: Instrumente online de evaluaresi monitorizare a calitãtiisi impactului programelor de formare asupra evolutiei profesionalesi personale a participantilorsi asupra cresterii productivitãtii întreprinderilor.

Activitatea 4: Crearea unor comunitãti online de practici tematice care vor reuni actori cu responsabilitãti în domeniul formãrii profesionale a angajatilor, în jurul unor teme de interes privind participarea la învãtarea permanentã.

Activitatea 5: Strategia nationalã de stimulare a participãrii la formare continuã a tuturor categoriilor de angajati va fi un document ce va prezenta situatia participãrii angajatilor la formarea continuã în Romaniasi va propune un set de recomandãrisi directii de actiune.

Noi credem în curiozitate, în bucuria de a învãta ceva nou în fiecare zisi în nevoia unei vieti mai bune, credem în învãtarea de-a lungul întregii vieti. Vã invitãm sã veniti alãturi de noi.

INVATA PENTRU TINE!